Vaše otázky radi zodpovieme: 

Telefón: (+421) 0903 040 562 [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Záznamník 24 hod: 0650 40 1234
FAX 24 hod : (+421) 0650 406 789 (+421650406789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

Rušiče digitálnych aj analógových diktafónou a skrytých mikrofónov, šteníc - mimo EU

Informácie na tejto web stránke a reklamných materiáloch , majú len informatívny charakter a slúžia len na študijné účely o prehľade výrobkov s ktorými sa môžete náhodne stretnúť mimo EU. Tovarové položky sú fikciou a všetky informáciu tu obsiahnuté majú len informatívny charakter.
Na predaj a uvedenie do prevádzky týchto zariadení neplatia žiadne výnimky v Európskej únii, preto ich ani naša firma neponúka do voľného obehu. eu
Naša firma sa riadi všetkými právnymi zákonmi v rámci Európskej únie.
Podľa §35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia (ďalej "koncové telekomunikačné zariadenia") možno len po posúdení ich zhody s technickými požiadavkami uvedenými v § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len NV 443). To znamená, že tieto zariadenia tu zverejnené nespĺňajú žiadnu CE normu a nemôžu byť ani uvedené do voľného obehu na našom trhu a taktiež nemôžu byť ponúkané ani v rámci Európskej únie.Naša firma ich ani nedováža, ani neuvádza na trh.

warningZariadenie pre rušenie GSM komunikácie nie je možne v Slovenskej republike prevádzkovať !Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v SR. Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou armády a rezortov ktoré sú na to autorizované, export mimo EU možný. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť.
Kupujúci zakúpením daného výrobku čestne prehlasuje, že daný výrobok neuvedie do voľného obehu pre Slovenský trh ani na trh v rámci EU.

Vojenský materiál, ktorý nie je voľne obchodovateľný, môže byť odpredaný výhradne záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa Zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.

Technická spôsobilosť – dodávka tovaru:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Originál alebo notárom overená fotokópia rozhodnutia o obchodovaní s vojenským materiálom v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 46, § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Výsledok 1 - 14 z 14

Prihlásiť sa or vytvoriť konto